สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ 028-030
รายละเอียด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ตู้ปลอดเชื้อ+ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ+เครื่องเผาลูปแบบไฟฟ้า)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 20 กันยายน 2561 - 20 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 20 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [20/9/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -