สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/622
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษา จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 21 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 25 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตาราง ปปช.
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1-6
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 7-12
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -