สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ พศ.016
รายละเอียด ชุดป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 10 กันยายน 2561 - 24 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 25 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [5/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -