สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/614
รายละเอียด (ร่าง) จ้างเหมาทำความสะอาด คณะพลศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ร่างราคากลาง
ตาราง ปปช.

ร่าง TOR
ร่าง TOR ทำความสะอาด 1-4
ร่าย TOR ทำความสะอาด 5-8
ร่าง TOR ทำความสะอาด 9-12

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 7 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 7 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ราคากลาง 1. ตาราง ปปช.
TOR 1. TOR ทำความสะอาด 1-4
2. TOR ทำความสะอาด 5-8
3. TOR ทำความสะอาด 9-12
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -