สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/613
รายละเอียด จ้างเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ตาราง ปปช. (ราคากลาง)

ร่าง TOR
ร่าง TOR เช่ารถตู้

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 5 กันยายน 2561 - 10 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 10 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้
ราคากลาง 1. ตาราง ปปช. (ราคากลาง)
TOR 1. ร่าง TOR เช่ารถตู้
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -