สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ พศ.005
รายละเอียด ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางช่องหู คอ จมูก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 4 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 31 สิงหาคม 2561 - 11 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 12 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/9/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -