ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
ปี 2567
เลขที่ อว 8702.4/-
รายละเอียด จ้างปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 จำนวน 1 งาน
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2567
วันที่ยื่นซอง 25 มิถุนายน 2567 - 7 กรกฎาคม 2567
วันที่เปิดซอง 20 กรกฎาคม 2567
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แบบรูปรายการ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงานจ้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -