ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2563
เลขที่ วน 1/2564
รายละเอียด จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 24 กันยายน 2563 - 24 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 25 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -