ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ ศสส 011
รายละเอียด จ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 29 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. ร่างขอบเขตของงาน
2. รายการจ้าง
3. เกณฑ์ประเมิน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -