ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ ศสส 007
รายละเอียด จ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชวิทยา (ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จำนวน 1 งาน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 29 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. ร่างขอบเขตของงาน
2. รายการจ้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -