ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2563
เลขที่ 002/2563
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 15 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 1 ตุลาคม 2563 - 1 ตุลาคม 2563
วันที่เปิดซอง 2 ตุลาคม 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา 002-2563
2. งวดงาน ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 15
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพ
4. รายละเอียดประกอบแบบ ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 15
ราคากลาง 1. ตารางแจ้งราคากลาง ปปช 01
2. แบบ ปร. ราคากลาง
TOR 1. ขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงชั้น 15
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -