ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ ศสส 012
รายละเอียด จ้างตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 133 ราย
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 28 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 29 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ร่างขอบเขตดำเนินงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -