ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ รช eb100/2563
รายละเอียด อาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 402 รายการ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 25 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 28 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [22/9/2563]