ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2563
เลขที่ ศสส.088
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรญ์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 14 กันยายน 2563 - 22 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 24 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.088/2563
ราคากลาง 1. ตารางราคากลางเครื่องเอกซเรยืเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -