ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ ศสส.001
รายละเอียด ข้าวสารและวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 หมวด
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 29 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 30 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -