ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ ศสส.006
รายละเอียด จ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร จำนวน 474,500 กิโลกรัม
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 29 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 30 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 12
ราคากลาง 1. 22
TOR 1. 21
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -