ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2564
เลขที่ พล 01
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ศูนย์กีฬาสิรินธร จำนวน 1 งาน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 21 กันยายน 2563 - 21 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 25 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า 1-6
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า 7-12
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้า 13-17
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [29/9/2563]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -