ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2563
เลขที่ พล 06
รายละเอียด จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 งาน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2563
วันที่ยื่นซอง 17 กันยายน 2563 - 17 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 24 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง 1. ราคากลาง
2. ปร.4 งานสถาปัตยกรรม
3. ปร.4 งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)
4. ปร.4 งานครุภัณฑ์
5. ปร.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า
6. ปร.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)
7. ปร.4 งานวิศวกรรมเครื่องกลฯ
8. ปร.4 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
9. ปร.6 ปร. 5(ก) ปร.5(ข)
TOR 1. แบบรูปรายการ 1-4
2. แบบรูปรายการ 5-8
3. แบบรูปรายการ 9-11
4. แบบก่อสร้าง 1-11
5. แบบก่อสร้าง 20-37
6. แบบก่อสร้าง 38-53
7. แบบก่อสร้าง 54-59
8. รายการประกอบแบบ
9. รายการประกอบแบบก่อสร้าง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -