ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2563
เลขที่ 20
รายละเอียด จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 กรกฎาคม 2563
วันที่ยื่นซอง 30 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 30 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [28/8/2563]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -