ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ครุภัณฑ์ประกอบอาคารงานบริการเภสัชกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ฯ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 6 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 20 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -