ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ พล 03/2562
รายละเอียด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 75 เครื่อง
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 13 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 14 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ 75 เครื่อง
ราคากลาง 1. ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ 75 เครื่อง
TOR 1. TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ 75 เครื่อง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/1/2562]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -