ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ สห.4
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 30 พฤศจิกายน 2561 - 14 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [21/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -