ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ รช.eb 156
รายละเอียด น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดพร้อมทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติ
จำนวน 72,000 การทดสอบ
2. ชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและตรวจนับเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเรติคูโลซัยท์อัตโนมัติ
จำนวน 1,200 การทดสอบ
3. ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดในสารน้ำของร่างกาย จำนวน 1,200 การทดสอบ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 28 พฤศจิกายน 2561 - 13 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
ราคากลาง 1. ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์3รายการ
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -