ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ รช.eb 157
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 12,500 ขวด
2. ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ขวด
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 28 พฤศจิกายน 2561 - 14 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อฯ
ราคากลาง 1. ราคากลางขวดเพาะเชื้อฯ
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -