ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ รช.eb 155
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. น้ำยาตรวจ Prothrombin time (PT) จำนวน 15,000 การทดสอบ
2. น้ำยาตรวจ Activated Partial Thromboplasmin time (PTT) จำนวน 10,000 การทดสอบ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 28 พฤศจิกายน 2561 - 12 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 13 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจPT,PTT
ราคากลาง 1. ราคากลางน้ำยาตรวจPT,PTT
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -