ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ซื้อระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 21 พฤศจิกายน 2561 - 11 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 13 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
2. Spec
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -