ประเภท งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศ ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ปี 2562
เลขที่ นว.14/2561
รายละเอียด จ้างออกแบบอาคารสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 31 ตุลาคม 2561 - 18 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 19 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -