ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่
รายละเอียด ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) จำนวน 320 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 12 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -