ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ รช. eb35
รายละเอียด ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วย ชั้นที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 23 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 1 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -