ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ คพ 3
รายละเอียด -ร่าง-
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอนแบบปฏิบัติสัมพันธ์(Active Learning) จำนวน 90 เครื่อง เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 11-16 มกราคม 2561
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 11 มกราคม 2561 - 16 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 16 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. Spec
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -