ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ 5/2561
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 งาน
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 11 มกราคม 2561 - 19 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 22 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -