ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่
รายละเอียด ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 10 มกราคม 2561 - 15 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 15 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -