ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ รช eb.29/2560
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)
และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 17 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 18 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกาศประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -