ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ พศ.048
รายละเอียด จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภาควิชาเภสัชวิทยาชั้น 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017064591) โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 9 - 19 มกราคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 9 มกราคม 2561 - 19 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 22 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. ปร4
2. ปร5ก
3. ปร5ข
4. ปร6
5. ขั้นตอนในการประมาณราคาก่อสร้าง
6. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/3/2561]
ข้อมูลสัญญา [2/3/2561]
ประกาศยกเลิก -