ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ 03
รายละเอียด ซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน 30,436 หลอด
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 ธันวาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 29 ธันวาคม 2560 - 19 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 23 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/2/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -