ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ ศธ 6902(4)/1158 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 12 มกราคม 2561 - 12 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 15 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/2/2561]
ข้อมูลสัญญา [4/4/2561]
ประกาศยกเลิก -