ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ รช.eb31
รายละเอียด ประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 ธันวาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 26 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. การเปิดเผยราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -