ประเภท การซื้อการจ้างทั่วไป
ประกาศ สอบราคา
ปี 2560
เลขที่ คพ 4
รายละเอียด สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 3 วงจร รับแบบ/ ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 สิงหาคม 2560 ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (ดูรายละเอียดในประกาศสอบราคา)
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 9 สิงหาคม 2560 - 22 สิงหาคม 2560
วันที่เปิดซอง 23 สิงหาคม 2560
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบประกาศ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -