ประเภท การขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
ปี 2560
เลขที่
รายละเอียด ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2560
วันที่ยื่นซอง 7 กันยายน 2560 - 27 กันยายน 2560
วันที่เปิดซอง 28 กันยายน 2560
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -