ประเภท การขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
ปี 2558
เลขที่
รายละเอียด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลขายพัสดุได้ที่ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560 พร้อมดูสภาพพัสดุที่ประมูล 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037395-085 ถึง 6 ต่อ10179 ในวันเวลาราชการ
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2559
วันที่ยื่นซอง 19 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
วันที่เปิดซอง 5 ธันวาคม 2560
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -