หน้าแรก

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12561คณะวิทยาศาสตร์27/9/2560 18:03:44ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22561คณะพลศึกษา28/9/2560 21:04:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32561คณะพลศึกษา28/9/2560 23:22:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42561คณะพลศึกษา12/10/2560 10:10:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52561คณะศึกษาศาสตร์10/10/2560 16:42:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)17/10/2560 15:12:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)19/10/2560 16:27:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:44:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:45:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102561คณะพยาบาลศาสตร์4/10/2560 16:24:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112561คณะพยาบาลศาสตร์5/10/2560 17:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:49:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:52:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142561คณะแพทยศาสตร์4/10/2560 16:09:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152561คณะแพทยศาสตร์6/10/2560 16:09:11ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162561คณะแพทยศาสตร์10/10/2560 11:37:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:23:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:24:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:25:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2560 9:44:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212561คณะวิศวกรรมศาสตร์4/10/2560 13:23:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222561คณะวิศวกรรมศาสตร์6/10/2560 11:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232561คณะวิศวกรรมศาสตร์12/10/2560 11:10:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242561คณะวิศวกรรมศาสตร์17/10/2560 11:49:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252561คณะศิลปกรรมศาสตร์5/10/2560 11:38:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:56ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282561คณะทันตแพทยศาสตร์28/9/2560 15:34:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292561คณะทันตแพทยศาสตร์17/10/2560 16:17:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302561คณะเภสัชศาสตร์10/10/2560 16:49:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312561คณะสหเวชศาสตร์12/10/2560 9:40:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322561สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา17/10/2560 15:23:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332561ศูนย์บริการวิชาการ5/10/2560 16:26:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342561ศูนย์กีฬาฯ29/9/2560 11:57:59ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:31:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:49:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 15:09:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 16:14:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้4/10/2560 13:12:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม27/9/2560 16:03:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2/10/2560 14:56:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย10/10/2560 9:35:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432561สำนักงานอธิการบดี17/10/2560 10:44:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442561กองกิจการนิสิต19/10/2560 14:50:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452561สำนักหอสมุดกลาง25/9/2560 16:01:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462561สำนักหอสมุดกลาง27/9/2560 13:12:34ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472561สำนักคอมพิวเตอร์29/9/2560 23:00:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก3/10/2560 11:12:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492561คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ19/10/2560 16:41:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน27/9/2560 16:18:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512561คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร17/10/2560 14:29:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:17:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:20:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา10/10/2560 14:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา18/10/2560 15:50:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/9/2560 18:01:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/10/2560 13:26:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2560 19:02:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2560 14:56:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 11:30:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:22:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:43:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 15:14:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง